Xamera – Varumärkesplattform och visuellt uttryck

Ompositionering från junior uppstickare till marknadsdrivande expert

Xamera är inte rädda för sticka ut och göra saker annorlunda, tvärtom är det nyckeln till bolagets framgång. Vårt uppdrag var att skapa en kommunikation och ett visuellt uttryck som reflekterade det unika och normbrytande och som visade att Xamera är mer än ett vanligt rekryteringsföretag. Xamera har under en tioårsperiod vuxit kraftigt. Från att ha varit ett litet startupbolag grundat av två studenter är man nu en väletablerad aktör på rekryteringsmarknaden med kontor i flertalet svenska städer. Xameras kommunikation har dock inte hängt med i bolagets tillväxt och känslan internt var att det externa uttrycket inte reflekterade det professionella bolag man blivit. Man kontaktar därför Intellecta med uppdraget att genomföra en komplett varumärkesuppdatering.

Xamera

Uppdraget

Xamera har under en tioårsperiod vuxit kraftigt. Från att ha varit ett litet startupbolag grundat av två studenter är man nu en väletablerad aktör på rekryteringsmarknaden med kontor i flertalet svenska städer. Xameras kommunikation har dock inte hängt med i bolagets tillväxt och känslan internt var att det externa uttrycket inte reflekterade det professionella bolag man blivit. Man kontaktar därför Intellecta med uppdraget att genomföra en komplett varumärkesuppdatering.

”Vi hjälpte Xamera uppdatera sitt externa och interna uttryck så att det harmoniserade med bolagets interna förändring”

Genomförande

För att skapa oss en förståelse för Xamera som företag och branschen (rekrytering) de verkar i började vi arbetet med en research- och analysfas innehållande konkurrensanalys, intervjuer med kunder och studenter samt en workshop med Xameras ledningsgrupp. Vi landade snabbt i förståelsen att det som gör Xamera till ett framgångsrikt bolag är deras sätt att våga göra saker annorlunda. Det var viktigt att detta reflekterades i den nya kommunikationen som alltså behövde skilja sig från hur traditionella rekryteringsbolag kommunicerar. I och med bolagets starka tillväxt var man också i behov av en vision att enas runt samt en uppdaterad positionering som lyfte bolaget från startup till etablerad expert.

Vi landade i en kommunikation med bas i Xameras unika sätt att matcha juniora talanger mot intressanta företag så att det både går snabbare och blir bättre. Positionen anpassades för att tydligt lyfta fram Xameras expertis och en vision som tydligt uttrycker Xameras ambitiösa målsättningar formulerades. En ny, modernare logotyp togs fram och kompletterades med taglinen ”We know talent” för att tydliggöra expertisen gällande juniora talanger. Xameras färger uppdaterades och kompletterades med en för branschen ny, hallonröd nyans. För det visuella uttrycket lånades zebrans mönster; en passande parallell då det för ett otränat öga kan vara svårt att se skillnad på olika zebrors mönster precis som det för ett otränat öga kan vara svårt att hitta talanger i mängden. Men att snabbt hitta det unika och värdefulla är Xameras expertområde.

Filmen producerades i samarbete med Dreambay Studios.

Kontaktperson

Cecilia Nordström
Art Director
070 204 60 96
cecilia.nordstrom@intellecta.se
Visuellt koncept för Regeringskansliet

Höga krav på seriositet och kreativitet för internationellt högnivåforum

Den svenska regeringen arrangerar ett internationellt högnivåforum för hågkomst av Förintelsen och arbetet mot antisemitism. Över 50 länder med stats- och regeringschefer och flera hundra delegater deltar. Hur utformar man ett visuellt koncept med utgångspunkt i detta viktiga tema, som är statsmannamässigt, håller internationell nivå, signalerar seriositet och historia men även framtid och framåtanda?

Visuellt koncept för Regeringskansliet

Uppdraget

Intellecta är Regeringskansliets upphandlade kommunikationspartner avseende rådgivning och genomförande samt för digitala tjänster. Vi fick i uppdrag att ta fram en visuell identitet för Högnivåforumet om Förintelsen och antisemitism. Målet var att utifrån befintlig grafisk profil ta fram ett visuellt koncept som ska fungera på många olika typer av applikationer – tryckt material, backdrops, pins, sociala medier, webb, film och skyltprogram – för att nämna några. Konceptet ska även gå att integrera i olika miljöer – i möteslokalen, i staden, i skolmiljöer med mera. Målgrupper för konceptet, nationellt och internationellt, är ledare, politiker, besökare, överlevande, närstående till överlevande, medier, unga, forumets deltagare, internationella organisationer, civilsamhälle och bred allmänhet.

"Grunden i konceptet är kommunikationen genom talets kraft och berättelserna om historien. Identitetens symbol skapades därför som en grafisk ljudvåg av namnet ”Remember – React"

Genomförande

Vårt kreativa team tog fram tre förslag på olika koncept med olika känsla och tonalitet utifrån värdeord och andra ingångsvärden. I vår förberedande research tittade vi bland annat på internationella referenser. Förslagen presenterades för beställaren som sedan valde det mest lämpliga för konferensen och det valda förslaget vidareutvecklades utifrån beställarens önskemål.

Med Regeringskansliets grafiska profil som grund skapades en visuell identitet som håller internationell nivå, signalerar seriositet och historia men även framtid och framåtanda. Det är även statsmannamässigt – i enlighet med Regeringskansliets önskemål. Grunden i konceptet är kommunikationen genom talets kraft och berättelserna om historien. Identitetens symbol är därför en grafisk ljudvåg av namnet ”Remember – React”. Ljudvågen används som grafiskt element i kommunikationen. Väl genomarbetad typografi, hög kvalitet på materialval samt en hög nivå på genomförandet är en viktig del i konceptet.

FOTO: Regeringskansliet

Kontaktperson

Anders Bergkvist
Creative director
070 374 78 21
anders.bergkvist@intellecta.se
Svensk plaståtervinning

Paketering och lansering av världens största anläggning för plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning hade beslutat att investera närmare en miljard SEK i en ny plaståtervinningsanläggning i Motala. Den skulle bli världens största och mest moderna i världen. Intellecta fick frågan om att förpacka den nya platsen och skapa uppmärksamhet och engagemang kring nyheten externt; bland medier, kunder och intressenter.

Paketering och lansering av världens största anläggning för plaståtervinning

Uppdraget

Vi fick uppdraget att skapa ett namn för platsen för att enklare kunna kommunicera kring den. Det ledde till att vi även rekommenderade att ta fram en budskapsplattform för den nya anläggningen samt skapa en konceptbild och en visionsfilm. Därefter skulle nyheten om investeringen lanseras på marknaden. Vi fick uppdraget att skapa en lanseringsplan som inkluderade såväl pressaktiviteter som andra kommunikationsrelaterade aktiviteter.

"Vi hjälpte Svensk Plaståtervinning att paketera och nå ut med nyheten att de bygger världens största och modernaste plaståtervinningsanläggning."

Genomförande

Vi arbetade fram namnet Site Zero som speglade Svensk Plaståtervinnings strävan att noll plastförpackning ska gå till förbränning och noll utsläpp ska vara kopplade till plastförpackningar. Namnet var även gångbart internationellt vilket var viktigt både för kundens affär och för PR-arbetet.

För att konceptualisera och förpacka Site Zero kommunikativt arbetade vi fram en konceptbild, en story om anläggningen samt skapade en visionsfilm där vd för Svensk Plaståtervinning berättade om behovet av cirkularitet för plastförpackningar, och den nya världsunika återvinningsanläggningen. Vi skapade också en webbsida för Site Zero där såväl framtaget material som beskrivande texter fanns med.

Inför lanseringen av nyheten arbetade vi fram en kommunikations- och PR-plan. Den övergripande målbilden var att nå ut brett med budskapet att Sverige skulle få världens största och mest moderna anläggning för plaståtervinning, och därmed bli världsledande. Målet var att nå ut till rikstäckande medier, hållbarhetsfokuserade medier, samtliga branschmedier (förpacknings- och plastmedier) och relaterade branschmedier såsom energisektorn och fastighetssektorn. Vi ville också nå ut till minst två internationella medier inom hållbarhet och branschsektorn. Därutöver ville vi också nå ut via sociala medier och få ett högt engagemang och spridning.

Då Svensk Plaståtervinning har sin hemvist i Motala valde vi att göra en digital pressträff för att förenkla medias deltagande. Vi arbetade fram manus, kritiska frågor och presentationsmaterial för vd samt skapade en professionell studio för live-sändningen. Inför pressträffen skickades olika pressinbjudningar ut och pressbearbetning inleddes. Efter sändningen skickades ett pressmeddelande ut till skräddarsydda presslistor. Även innehåll till sociala medier pushades ut i olika kanaler, och delades med olika samarbetspartners för extra spridning. Det koordineringsarbetet hade gjorts inför pressträffen.

Under lanseringsmånaden fick nyheten närmare 200 artiklar i nationell media – till ett medievärde av ca 16 miljoner SEK och en räckvidd ca 10 miljoner läsare. Därutöver identifierade vi drygt 50 artiklar i internationella medier, med en räckvidd om ca 1,2 miljoner läsare. Dessa fanns bland annat i Tyskland, England, Nederländerna och USA.

Nyheten fick också en stor spridning i sociala medier. Inlägget på Svensk Plaståtervinnings egen företags-LinkedIn genererade nästan 9000 videovisningar av vår visionsfilm, närmare 200 reaktioner och ett 50-tal delningar. Tittar vi bredare på spridningen i sociala medier hade Svensk Plaståtervinning och Site Zero nått ut till ca 9,5 miljoner konton och engagerat 2 900 användare. Vi använde oss av flertalet analys- och uppföljningsverktyg såsom Retriever och Notified för att följa spridningen. Det enda sociala mediet vi inte kunde följa var LinkedIn, då de inte visar den här typen av data öppet för någon. Med tanke på att den här nyhetens målgrupp är stor på LinkedIn kan vi anta att det finns en stor spridning där som vi inte kunde se och följa.

Kontaktperson

Karin Henriksson
Kommunikationskonsult
076 118 99 59
karin.henriksson@intellecta.se
Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation

Genom att planera sin kommunikation och sätta den i tydlig relation till verksamhetens övergripande mål kan företag, myndigheter och organisationer uppnå bättre resultat.

Målen som verksamheter har skiljer sig åt. Ett företag vill öka försäljning, en myndighet vill informera, en organisation vill öka sin insamling. Genom att bättre förstå verksamhetens målgrupper, vilka kanaler som är relevanta, vilka budskap som når fram och hur allt detta linjerar med verksamhetens mål kan kommunikationen utformas så att den når maximal effekt.

Strategisk kommunikation är samlingsnamnet för just detta: kommunikation används för att bidra till att verksamhetens övergripande mål uppnås.

Inom området strategisk kommunikation arbetar vi bland annat med externa och interna målgrupps- och intressentanalyser, mål- och budskapsformulering, kanalstrategi och strategier för mätning, analys och uppföljning. Vi arbetar både med kontinuerliga kommunikationsinsatser såväl som kortare insatser, exempelvis i form av kampanjer.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom strategisk kommunikation

 • Kommunikationsrådgivning 
 • Målgruppsanalys 
 • Intressentanalyser 
 • Målformulering 
 • Budskapsformulering 
 • Riskanalys 
 • Kanalstrategi 
 • Kampanj 
 • Strategier för mätning, analys och uppföljning 

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se
Varumärkesarbete

Varumärkesarbete

Våra varumärkesuppdrag varierar i omfattning när det gäller arbetsprocess och typ av uppdrag. Ibland agerar vi som externa bollplank för att ge energi och stöd till uppdragsgivarens egna processupplägg. I andra uppdrag är vi djupt involverade och arbetar nära uppdragsgivaren genom alla steg i en process från insiktsanalys till aktivering av en ny varumärkesstrategi.  

Även komplexiteten i uppdragen varierar beroende på typ av uppdragsgivare och varumärkesperspektiv. Många av våra varumärkesuppdrag handlar om att utveckla uppdragsgivarens arbetsgivarvarumärke i syfte att säkra kompetensförsörjningen av verksamhetskritiska kompetenser. Viktiga framgångsnycklar i sådana uppdrag är att säkerställa samverkan mellan uppdragsgivarens HR- och kommunikationsfunktion samt att involvera ett urval av medarbetarna för att säkerställa relevans, attraktivitet och trovärdighet i det utarbetade arbetsgivarerbjudandet.

På uppdrag av kommuner och destinationsbolag genomför vi fullskaliga uppdrag för att utveckla plats- och destinationsvarumärken. Eftersom ett platsvarumärke skapas av alla som bor, lever, verkar och besöker platsen är sådana uppdrag ofta komplexa och involverar en bredd av aktörer.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom varumärkesarbete 

 • Rådgivning och processtöd – externt bollplank, inspiratör, workshopledare 
 • Analys och strategisk utveckling – omvärldstrender, interna och externa drivkrafter, utvärdering av strategiska möjligheter och verksamhetsmål 
 • Varumärkesstrategi – varumärkesposition, varumärkesplattform, varumärkeshierarki 
 • Vision, värdegrund, värderingar – tillämpbar begreppsanvändning samt utformning av relevanta styr- och policydokument 
 • Konceptutveckling – tonalitet, budskap, manifest och kampanjidé 
 • Visuell identitet – formgivning av logotyp, grafiska element, typografi, färger och fotomanér 
 • Implementering och aktivering – manualer, Q&A, PPT-stöd, övningar, film, chef- och medarbetarutbildningar 
 • Image- och kännedomsmätningar – målgruppsundersökningar internt och externt 

Kontaktperson

Anders Borg
Kundansvarig rådgivare
070 547 31 34
anders.borg@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.