Visuellt koncept för Regeringskansliet

Höga krav på seriositet och kreativitet för internationellt högnivåforum

Den svenska regeringen arrangerar ett internationellt högnivåforum för hågkomst av Förintelsen och arbetet mot antisemitism. Över 50 länder med stats- och regeringschefer och flera hundra delegater deltar. Hur utformar man ett visuellt koncept med utgångspunkt i detta viktiga tema, som är statsmannamässigt, håller internationell nivå, signalerar seriositet och historia men även framtid och framåtanda?

Visuellt koncept för Regeringskansliet

Uppdraget

Intellecta är Regeringskansliets upphandlade kommunikationspartner avseende rådgivning och genomförande samt för digitala tjänster. Vi fick i uppdrag att ta fram en visuell identitet för Högnivåforumet om Förintelsen och antisemitism. Målet var att utifrån befintlig grafisk profil ta fram ett visuellt koncept som ska fungera på många olika typer av applikationer – tryckt material, backdrops, pins, sociala medier, webb, film och skyltprogram – för att nämna några. Konceptet ska även gå att integrera i olika miljöer – i möteslokalen, i staden, i skolmiljöer med mera. Målgrupper för konceptet, nationellt och internationellt, är ledare, politiker, besökare, överlevande, närstående till överlevande, medier, unga, forumets deltagare, internationella organisationer, civilsamhälle och bred allmänhet.

"Grunden i konceptet är kommunikationen genom talets kraft och berättelserna om historien. Identitetens symbol skapades därför som en grafisk ljudvåg av namnet ”Remember – React"

Genomförande

Vårt kreativa team tog fram tre förslag på olika koncept med olika känsla och tonalitet utifrån värdeord och andra ingångsvärden. I vår förberedande research tittade vi bland annat på internationella referenser. Förslagen presenterades för beställaren som sedan valde det mest lämpliga för konferensen och det valda förslaget vidareutvecklades utifrån beställarens önskemål.

Med Regeringskansliets grafiska profil som grund skapades en visuell identitet som håller internationell nivå, signalerar seriositet och historia men även framtid och framåtanda. Det är även statsmannamässigt – i enlighet med Regeringskansliets önskemål. Grunden i konceptet är kommunikationen genom talets kraft och berättelserna om historien. Identitetens symbol är därför en grafisk ljudvåg av namnet ”Remember – React”. Ljudvågen används som grafiskt element i kommunikationen. Väl genomarbetad typografi, hög kvalitet på materialval samt en hög nivå på genomförandet är en viktig del i konceptet.

FOTO: Regeringskansliet

Kontaktperson

Anders Bergkvist
Creative director
070 374 78 21
anders.bergkvist@intellecta.se
Svensk plaståtervinning

Paketering och lansering av världens största anläggning för plaståtervinning

Svensk Plaståtervinning hade beslutat att investera närmare en miljard SEK i en ny plaståtervinningsanläggning i Motala. Den skulle bli världens största och mest moderna i världen. Intellecta fick frågan om att förpacka den nya platsen och skapa uppmärksamhet och engagemang kring nyheten externt; bland medier, kunder och intressenter.

Paketering och lansering av världens största anläggning för plaståtervinning

Uppdraget

Vi fick uppdraget att skapa ett namn för platsen för att enklare kunna kommunicera kring den. Det ledde till att vi även rekommenderade att ta fram en budskapsplattform för den nya anläggningen samt skapa en konceptbild och en visionsfilm. Därefter skulle nyheten om investeringen lanseras på marknaden. Vi fick uppdraget att skapa en lanseringsplan som inkluderade såväl pressaktiviteter som andra kommunikationsrelaterade aktiviteter.

"Vi hjälpte Svensk Plaståtervinning att paketera och nå ut med nyheten att de bygger världens största och modernaste plaståtervinningsanläggning."

Genomförande

Vi arbetade fram namnet Site Zero som speglade Svensk Plaståtervinnings strävan att noll plastförpackning ska gå till förbränning och noll utsläpp ska vara kopplade till plastförpackningar. Namnet var även gångbart internationellt vilket var viktigt både för kundens affär och för PR-arbetet.

För att konceptualisera och förpacka Site Zero kommunikativt arbetade vi fram en konceptbild, en story om anläggningen samt skapade en visionsfilm där vd för Svensk Plaståtervinning berättade om behovet av cirkularitet för plastförpackningar, och den nya världsunika återvinningsanläggningen. Vi skapade också en webbsida för Site Zero där såväl framtaget material som beskrivande texter fanns med.

Inför lanseringen av nyheten arbetade vi fram en kommunikations- och PR-plan. Den övergripande målbilden var att nå ut brett med budskapet att Sverige skulle få världens största och mest moderna anläggning för plaståtervinning, och därmed bli världsledande. Målet var att nå ut till rikstäckande medier, hållbarhetsfokuserade medier, samtliga branschmedier (förpacknings- och plastmedier) och relaterade branschmedier såsom energisektorn och fastighetssektorn. Vi ville också nå ut till minst två internationella medier inom hållbarhet och branschsektorn. Därutöver ville vi också nå ut via sociala medier och få ett högt engagemang och spridning.

Då Svensk Plaståtervinning har sin hemvist i Motala valde vi att göra en digital pressträff för att förenkla medias deltagande. Vi arbetade fram manus, kritiska frågor och presentationsmaterial för vd samt skapade en professionell studio för live-sändningen. Inför pressträffen skickades olika pressinbjudningar ut och pressbearbetning inleddes. Efter sändningen skickades ett pressmeddelande ut till skräddarsydda presslistor. Även innehåll till sociala medier pushades ut i olika kanaler, och delades med olika samarbetspartners för extra spridning. Det koordineringsarbetet hade gjorts inför pressträffen.

Under lanseringsmånaden fick nyheten närmare 200 artiklar i nationell media – till ett medievärde av ca 16 miljoner SEK och en räckvidd ca 10 miljoner läsare. Därutöver identifierade vi drygt 50 artiklar i internationella medier, med en räckvidd om ca 1,2 miljoner läsare. Dessa fanns bland annat i Tyskland, England, Nederländerna och USA.

Nyheten fick också en stor spridning i sociala medier. Inlägget på Svensk Plaståtervinnings egen företags-LinkedIn genererade nästan 9000 videovisningar av vår visionsfilm, närmare 200 reaktioner och ett 50-tal delningar. Tittar vi bredare på spridningen i sociala medier hade Svensk Plaståtervinning och Site Zero nått ut till ca 9,5 miljoner konton och engagerat 2 900 användare. Vi använde oss av flertalet analys- och uppföljningsverktyg såsom Retriever och Notified för att följa spridningen. Det enda sociala mediet vi inte kunde följa var LinkedIn, då de inte visar den här typen av data öppet för någon. Med tanke på att den här nyhetens målgrupp är stor på LinkedIn kan vi anta att det finns en stor spridning där som vi inte kunde se och följa.

Kontaktperson

Karin Henriksson
Kommunikationskonsult
076 118 99 59
karin.henriksson@intellecta.se
Koncept för Svenska Institutet

Svensk jämställdhet på export

I Sveriges feministiska utrikespolitik slås det fast att vi måste ”involvera pojkar och män i arbetet för jämställda samhällen”. Genom #globalguytalk sprider Svenska institutet en serie av samtal om mäns roll i ett jämställt samhälle runt om i världen.

#globalguytalk för Svenska Institutet

Uppdraget

Intellecta är sedan 2018 Svenska institutets upphandlade kommunikationsbyrå och fick uppdraget ta fram en strategi och ett kommunikativt koncept kring jämställdhetsfrågor. Svenska Institutet ville sätta fokus på mäns erfarenheter och deras roll i att skapa ett jämställt samhälle. Det stod tidigt klart att en renodlad kampanj inte var svaret på utmaningen. I stället krävdes ett helt annat angreppssätt. Därför initierade vi ett samarbete med organisationen Make Equal som har mångårig erfarenhet av metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete.

”Hur ofta pratar du som man med andra män om känslor kring kärlek, våld, sårbarhet eller sex?”.

Genomförande

#globalguytalk är en metod för att börja prata om könsroller, jämställdhet och ansvar. Konkret innebär #globalguytalk en uppmaning till män att arrangera en sammankomst för andra män, med stödjande metodmaterial. Projektet initieras lokalt av aktörer i respektive land; ambassader, vidareförmedlare och partners. Ingången för samtalen är frågan ”Hur ofta pratar du som man med andra män om känslor kring kärlek, våld, sårbarhet eller sex?”

Slutleveransen i projektet består av koncept och strategi samt ett flertal komponenter: en utställning (digital och analog), en webbplats, ett digitalt metodmaterial för arrangörer och samtalsledare, flertalet inläggsbilder, captiontexter och explainerfilmer för sociala medier, med mera. Materialet är framtaget för att kunna anpassas utifrån respektive lands förutsättningar.
Intellecta ansvarade för hela produktionen – från ax till limpa. Arbetet har genomförts i tätt samarbete med Svenska institutet och Make Equal.

För mer information besök: www.globalguytalk.com

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se
Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation

Genom att planera sin kommunikation och sätta den i tydlig relation till verksamhetens övergripande mål kan företag, myndigheter och organisationer uppnå bättre resultat.

Målen som verksamheter har skiljer sig åt. Ett företag vill öka försäljning, en myndighet vill informera, en organisation vill öka sin insamling. Genom att bättre förstå verksamhetens målgrupper, vilka kanaler som är relevanta, vilka budskap som når fram och hur allt detta linjerar med verksamhetens mål kan kommunikationen utformas så att den når maximal effekt.

Strategisk kommunikation är samlingsnamnet för just detta: kommunikation används för att bidra till att verksamhetens övergripande mål uppnås.

Inom området strategisk kommunikation arbetar vi bland annat med externa och interna målgrupps- och intressentanalyser, mål- och budskapsformulering, kanalstrategi och strategier för mätning, analys och uppföljning. Vi arbetar både med kontinuerliga kommunikationsinsatser såväl som kortare insatser, exempelvis i form av kampanjer.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom strategisk kommunikation

 • Kommunikationsrådgivning 
 • Målgruppsanalys 
 • Intressentanalyser 
 • Målformulering 
 • Budskapsformulering 
 • Riskanalys 
 • Kanalstrategi 
 • Kampanj 
 • Strategier för mätning, analys och uppföljning 

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se
Ett Röda Korset på nätet

Ökat engagemang i alla digitala kanaler

Ett Röda Korset på nätet är ett flerårigt projekt som syftar till att ta till vara på digitaliseringens möjligheter i allt från värvning av månadsgivare på stan till internkommunikation på intranätet.

Ett Röda Korset på nätet

Uppdraget

Intellecta är strategiskt huvudansvarig partner till Röda Korset i projektet Ett Röda Korset på nätetVhjälper organisationen att ta del av digitaliseringens möjligheter fullt ut, bland annat genom utveckling av ny externwebb, intranät, värvningsplattform och stöd till kretsar runt om i landet. 

”Vi hjälpte Röda Korset med att förbättra sin digitala närvaro, öka engagemanget och digitalisera verksamheten.”

Genomförande

Ett Röda Korset på nätet är ett flerårigt projekt. Målet är att samla och utveckla organisationens digitala plattformar. Intellecta är strategiskt huvudansvarig för samtliga delprojekt – utveckling av externwebb, digitalt stöd för värvare som rekryterar månadsgivare på stanintranät och lokala webbsidor 

Vårt ansvar inbegriper insikt, förstudie, analys, effektmål, strategi, planering och genomförande. Uppdraget innefattar framtagning av koncept, formgivning och utveckling, rådgivning kring delprojektet för informationsstruktur samt innehåll. Intellecta har bistått i all formgivning och UX, medan själva utvecklingen har gjorts av en partner. 

Det första delprojektet gav Röda Korsets värvare på stan en läsplatta och ett system för att genomföra rekryteringar direkt online istället för som tidigare med papperstalonger. Genom att låta givaren direkt signera med mobilt bankid på sin egen telefon kunde vi öka andelen kompletta och korrekta talonger markant redan från dag ett. 

I det andra delprojektet tog vi fram en helt ny externwebbplats som i högre utsträckning ger hjälpsökande det stöd de behöversamtidigt som den kanaliserar engagerade till att antingen bli frivilliga eller att stötta Röda Korset på andra sätt. 

I det tredje delprojektet skapade vi ett helt öppet intranät och en kunskapsbank där frivilliga, förtroendevalda, medlemmar och andra engagerade runt om i landet kan ta del av den information och kunskap som stöttar deras engagemang i Röda Korset. 

Röda korsets webb vann silver i Publishingpriset 2021.

www.rodakorset.se

Kontaktperson

Hampus Brynolf
VD & kundansvarig rådgivare
070 873 33 34
hampus.brynolf@intellecta.se
Varumärkesarbete

Varumärkesarbete

Våra varumärkesuppdrag varierar i omfattning när det gäller arbetsprocess och typ av uppdrag. Ibland agerar vi som externa bollplank för att ge energi och stöd till uppdragsgivarens egna processupplägg. I andra uppdrag är vi djupt involverade och arbetar nära uppdragsgivaren genom alla steg i en process från insiktsanalys till aktivering av en ny varumärkesstrategi.  

Även komplexiteten i uppdragen varierar beroende på typ av uppdragsgivare och varumärkesperspektiv. Många av våra varumärkesuppdrag handlar om att utveckla uppdragsgivarens arbetsgivarvarumärke i syfte att säkra kompetensförsörjningen av verksamhetskritiska kompetenser. Viktiga framgångsnycklar i sådana uppdrag är att säkerställa samverkan mellan uppdragsgivarens HR- och kommunikationsfunktion samt att involvera ett urval av medarbetarna för att säkerställa relevans, attraktivitet och trovärdighet i det utarbetade arbetsgivarerbjudandet.

På uppdrag av kommuner och destinationsbolag genomför vi fullskaliga uppdrag för att utveckla plats- och destinationsvarumärken. Eftersom ett platsvarumärke skapas av alla som bor, lever, verkar och besöker platsen är sådana uppdrag ofta komplexa och involverar en bredd av aktörer.

Några exempel på Springtime-Intellectas tjänster inom varumärkesarbete 

 • Rådgivning och processtöd – externt bollplank, inspiratör, workshopledare 
 • Analys och strategisk utveckling – omvärldstrender, interna och externa drivkrafter, utvärdering av strategiska möjligheter och verksamhetsmål 
 • Varumärkesstrategi – varumärkesposition, varumärkesplattform, varumärkeshierarki 
 • Vision, värdegrund, värderingar – tillämpbar begreppsanvändning samt utformning av relevanta styr- och policydokument 
 • Konceptutveckling – tonalitet, budskap, manifest och kampanjidé 
 • Visuell identitet – formgivning av logotyp, grafiska element, typografi, färger och fotomanér 
 • Implementering och aktivering – manualer, Q&A, PPT-stöd, övningar, film, chef- och medarbetarutbildningar 
 • Image- och kännedomsmätningar – målgruppsundersökningar internt och externt 

Kontaktperson

Anders Borg
Kundansvarig rådgivare
070 547 31 34
anders.borg@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.