Design thinking

Från målgruppscentrering 1.0 till 2.0 i en stor organisation

Genom att fånga de positiva förändringar som gjorts på myndigheten, identifiera brister i tidigare arbetssätt och skapa tydligare fokus i förändringen av Arbetsförmedlingens målgruppsarbete, tog vi ett radikalt grepp om deras verksamhet som befinner sig i en stor förflyttning mot framtiden. Så skapades en strategi för Arbetsförmedlingens målgruppscentrering, tillsammans med tvärdisciplinära team och samskapande genom hela myndigheten. 

Målgruppscentrerad strategi, Arbetsförmedlingen

Uppdraget

Arbetsförmedlingens uppdrag till Intellecta var att stötta och vägleda myndigheten i att:

 • få till en styrning av verksamheten som skapar förutsättningar för att möta målgruppernas behov.
 • förtydliga hur avgörande digitaliseringen är som medel för att uppnå önskade resultat.
 • förklara hur Arbetsförmedlingen gemensamt får till en förändring på strategisk, taktisk och operativ nivå.
 • visa hur digitala tjänster för Arbetsförmedlingens målgrupper och datadrivna arbetssätt för medarbetarna bidrar till värdeskapande för målgrupper, organisationen och för samhället som helhet.

Genomförande

Vi jobbade i ett kärnteam som bestod av två ledare på Arbetsförmedlingen, en medarbetare som stod för det övergripande kundperspektivet och fyra designledare som aktivt deltog i planering av både strategiska val, för att på bästa sätt lösa uppdraget, samt praktiska upplägg och arbetssätt för att strukturera och få till samverkan i de olika korsfunktionella teamen.

Vi jobbade utifrån den klassiska Double Diamond-processen för varje beståndsdel av strategin. Varje beståndsdel löstes av ett team på ca 8 stycken medarbetare från organisationen, alla med spetskompetens på beståndsdelens huvudfokus. Teamen leddes av en designledare samt en representant från organisationen.

Allteftersom strategin utvecklades arbetade kärnteamet aktivt med att förankra och sprida strategins logik och budskap över hela organisationen. Detta gjordes genom olika typer av workshops och reflektionsövningar, där medarbetare fick ta ställning till strategins innehåll och hur detta skulle påverka dem i det egna arbetet.

Strategin beslutades i oktober 2020 därefter sattes en stor insats in för att sprida och förankra det nya arbetssätt och samarbetsstruktur som medföljer strategin.

Ett exempel på förändringarna som gjordes var att det tillsattes fyra team, ett samarbetslager som ligger ovanför den befintliga organisatoriska indelningen, för att ansvara för respektive kundleveransområden;

 • Skriva in, planera och bedöma
 • Vägleda och utbilda
 • Rusta och matcha
 • Rehabilitera till arbete

Syftet var att få till det tvärfunktionella samarbetet och säkerställa både att kundens behov möttes och myndighetens uppdrag. Arbetsuppgifter som utförs i kundleveransområdena är bland annat:

 • Beslut
 • Samverkan
 • Utförande av erbjudande
 • Utveckling av erbjudande

Arbetet med att ta fram strategin tog ca sex månader. Arbetet med att implementera den är ett ständigt pågående arbete.

Strategin möjliggör

 • Förbättrad målgruppupplevelse genom ett effektivt, snabbt och lättillgängligt stöd i deras processer.
 • Effektivare matchning på arbetsmarknaden genom fokus på värdeskapande och ett effektivt nyttjande av myndighetens resurser.
 • Förbättrad produktivitet och arbetsmiljö genom tydliggjorda roller och ansvar i både utvecklingsarbetet och i målgruppsleveranser.

Strategin berör alla i organisationen.

Kontaktperson

Anna Grieves
Kundansvarig, Design lead och Senior service designer

anna.grieves@intellecta.se
Visuellt koncept för Regeringskansliet

Höga krav på seriositet och kreativitet för internationellt högnivåforum

Den svenska regeringen arrangerar ett internationellt högnivåforum för hågkomst av Förintelsen och arbetet mot antisemitism. Över 50 länder med stats- och regeringschefer och flera hundra delegater deltar. Hur utformar man ett visuellt koncept med utgångspunkt i detta viktiga tema, som är statsmannamässigt, håller internationell nivå, signalerar seriositet och historia men även framtid och framåtanda?

Visuellt koncept för Regeringskansliet

Uppdraget

Intellecta är Regeringskansliets upphandlade kommunikationspartner avseende rådgivning och genomförande samt för digitala tjänster. Vi fick i uppdrag att ta fram en visuell identitet för Högnivåforumet om Förintelsen och antisemitism. Målet var att utifrån befintlig grafisk profil ta fram ett visuellt koncept som ska fungera på många olika typer av applikationer – tryckt material, backdrops, pins, sociala medier, webb, film och skyltprogram – för att nämna några. Konceptet ska även gå att integrera i olika miljöer – i möteslokalen, i staden, i skolmiljöer med mera. Målgrupper för konceptet, nationellt och internationellt, är ledare, politiker, besökare, överlevande, närstående till överlevande, medier, unga, forumets deltagare, internationella organisationer, civilsamhälle och bred allmänhet.

"Grunden i konceptet är kommunikationen genom talets kraft och berättelserna om historien. Identitetens symbol skapades därför som en grafisk ljudvåg av namnet ”Remember – React"

Genomförande

Vårt kreativa team tog fram tre förslag på olika koncept med olika känsla och tonalitet utifrån värdeord och andra ingångsvärden. I vår förberedande research tittade vi bland annat på internationella referenser. Förslagen presenterades för beställaren som sedan valde det mest lämpliga för konferensen och det valda förslaget vidareutvecklades utifrån beställarens önskemål.

Med Regeringskansliets grafiska profil som grund skapades en visuell identitet som håller internationell nivå, signalerar seriositet och historia men även framtid och framåtanda. Det är även statsmannamässigt – i enlighet med Regeringskansliets önskemål. Grunden i konceptet är kommunikationen genom talets kraft och berättelserna om historien. Identitetens symbol är därför en grafisk ljudvåg av namnet ”Remember – React”. Ljudvågen används som grafiskt element i kommunikationen. Väl genomarbetad typografi, hög kvalitet på materialval samt en hög nivå på genomförandet är en viktig del i konceptet.

FOTO: Regeringskansliet

Kontaktperson

Anders Bergkvist
Creative director
070 374 78 21
anders.bergkvist@intellecta.se
Tidningen Kulturvärden för Statens fastighetsverk

Kulturhistoria för alla

Kulturvärden har en unik position på tidningsmarknaden genom sin blandning av kundtidning och kulturhistoriskt magasin. Sedan 2016 producerar Intellecta den bildstarka tidningen på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Tidningen Kulturvärden för Statens fastighetsverk

Uppdraget

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar och utvecklar en stor del av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger, till exempel kungliga slott och kungsgårdar, statligt ägda teatrar, museer och historiska fästningar. SFV förvaltar också statens skog och mark motsvarande en sjundedel av Sveriges yta, liksom Sveriges ambassader i utlandet samt regeringsbyggnader.

För att sprida kunskapen om dessa miljöer och stärka bilden av myndighetens arbete ger SFV sedan 1994 ut Kulturvärden, som är en lyckad blandning av kulturhistoriskt magasin och kundtidning. Här får läsarna ta del av historien om de unika fastigheterna och de personer som bott och verkat i dem, samtidigt som den nuvarande verksamheten vävs in i artiklarna. Det kan handla om allt från hur man levandegör ett världsarv eller restaurerar ett slottstak, till hur man gjuter en bronsstaty  eller en beskrivning av torpens utveckling under historiens lopp.

Kraftfullt bildspråk

Kulturvärden  präglas av ett kraftfullt och varierat bildspråk i kombination med levande och tillgängliga texter. Målet är att informera, inspirera och överraska sina läsare och därigenom öka kunskapen om det svenska kulturarvet. Bland målgrupperna finns hyresgäster, samarbetspartner, medarbetare, journalister och – inte minst – den kulturintresserade allmänheten.

"Kulturvärden präglas av ett kraftfullt och varierat bildspråk i kombination med levande och tillgängliga texter."

Genomförande

Intellecta tog över den redaktionella produktionen vid årsskiftet 2016 och har ett helhetsansvar som inkluderar projektledning, redaktörskap, textproduktion, layout, repro och tryck.

Kulturvärden kommer ut fyra gånger om året och går ut i cirka 15 000 exemplar.

Här kan du bläddra i de senaste utgåvorna eller ladda ner som pdf. Från och med nummer 1 2020 är pdf:erna tillgänglighetsanpassade: Kulturvärden

Läs reportage och artiklar webben här: Kulturvärden på webben

Kontaktperson

Johan Wickström
Redaktör & skribent
070 895 01 37
johan.wickstrom@intellecta.se
OmVärlden – Redaktionell fullproduktion

Initierad, granskande och agendasättande journalistik om globala frågor

Från älskad papperstidning till multikanaljournalistik med högaktuellt fokus. Så transformerade vi Sidas OmVärlden till ett prisvinnande digitalt magasin, ökade antalet läsare och breddade såväl målgrupp som antalet kanaler.

OmVärlden

Uppdraget

På uppdrag av Sida driver en av Intellectas dedikerade redaktioner OmVärlden i samtliga kanaler. Intellectas redaktionella arbete med OmVärlden inleddes 2015, då vi fick i uppdrag att under ett år genomföra en digital transformation och förflytta den klassiska papperstidningen till nya kanaler.  

Sedan vintern 2020 ligger uppdraget att fullt ut producera, förnya och förvalta OmVärldens journalistik, plattformar och kanaler återigen hos Intellecta.

"Från smal papperstidning till digital multikanaljournalistik som engagerar."

Genomförande

Den bärande strategin i transformationsuppdraget, som genomfördes 2015-2016, var sedan starten att skapa ett långsiktigt mediekoncept som håller ihop över ett stort antal kanaler. Det som i utgångsläget var en erkänd och uppskattad papperstidning med en liten men trogen läsarskara, utvecklades till ett nyskapande journalistiskt koncept bestående av webbplats, prisvinnande longreadformat, nyhetsbrev, podcast samt sociala kanaler. I det ursprungliga uppdraget nåddes de totala räckviddsmålen för OmVärlden redan efter uppdragets första halvår.

Efter transformationsuppdragets avslutande drevs OmVärlden under fyra år av en annan redaktion, för att i januari 2020 återgå till att fullt ut produceras av Intellecta.

OmVärlden verkar idag på webbplats, Instagram, Twitter och Facebook, i podcast och som nyhetsbrev. Redaktionen utgörs av ett antal journalistiskt mycket kvalificerade medarbetare, väl förankrade i såväl uppdraget som i hantverket. Denna kärngrupp kompletteras av en grupp medarbetare med senior spetskompetens inom teknik och media: UX, digital   utveckling, ljud/podcast, rörligt/video, spridning och mätning/analys.

www.omvarlden.se
www.omvarldenberattar.se

Kontaktperson

Anna Strömberg
Kundansvarig rådgivare
070 299 24 12
anna.stromberg@intellecta.se

Kontakta oss

Besök och leveranser:
Sveavägen 20
115 57 Stockholm

Storgatan 56
582 28 Linköping

Postadress:
Intellecta AB
Box 3666
103 59 Stockholm

Telefon & mail:
010-212 20 00
info@intellecta.se

Vi är del av något större

Tillsammans med våra systerbyråer bildar vi Sveriges största kommunikationsgrupp – H&H Group.